• <label id="ckpsr"><tr id="ckpsr"><noframes id="ckpsr"></noframes></tr></label>
  1. <xmp id="ckpsr"><menu id="ckpsr"></menu>
   <menu id="ckpsr"></menu>
   <dd id="ckpsr"><nav id="ckpsr"></nav></dd>
  2. 首頁 法律咨詢 專業律師 移動端
   網站導航
   律師加盟熱線: 400-678-1488
   全國 [切換]
   您的位置:法律快車 > 法律知識 > 合同法 > 簽訂委托合同注意事項有哪些
   簽訂委托合同注意事項有哪些

   簽訂委托合同注意事項有哪些

   發布時間 :2018-12-04 14:32瀏覽量 : 198
   委托合同,又稱“委任合同”。是指受托人以委托人的名義和費用為委托人辦理委托事務,而委托人則按約支付報酬的協議。大陸法各國民法對委托合同的限制不盡相同。那么簽訂委托合同注意事項有哪些?
   •  委托合同是指合同的當事人就委托事項達成一致意見的協議。那么委托合同的法律規定是怎樣的?委托合同有什么種類?簽訂委托合同注意事項有哪些?

     一、委托合同的法律規定

     第三百九十六條 委托合同是委托人和受托人約定,由受托人處理委托人事務的合同。

     第三百九十七條 委托人可以特別委托受托人處理一項或者數項事務,也可以概括委托受托人處理一切事務。

     第三百九十八條 委托人應當預付處理委托事務的費用。受托人為處理委托事務墊付的必要費用,委托人應當償還該費用及其利息。

     第三百九十九條 受托人應當按照委托人的指示處理委托事務。需要變更委托人指示的,應當經委托人同意;因情況緊急,難以和委托人取得聯系的,受托人應當妥善處理委托事務,但事后應當將該情況及時報告委托人。

     第四百條 受托人應當親自處理委托事務。經委托人同意,受托人可以轉委托。轉委托經同意的,委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人,受托人僅就 第三人的選任及其對第三人的指示承擔責任。轉委托未經同意的,受托人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任,但在緊 急情況下受托人為維護委托人的利益需要轉委托的除外。

     第四百零二條 受托人以自己的名義,在委托人的授權范圍內與第三人訂立的合同,第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關系的,該合同直接約束委托人和第三人,但有確切證據證明該合同只約束受托人和第三人的除外。

     第四百零三條 受托人以自己的名義與第三人訂立合同時,第三人不知道受托人與委托人之間的代理關系的,受托人因第三人的原因對委托人不履行義 務,受托人應當向委托人披露第三人,委托人因此可以行使受托人對第三人的權利,但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外。

     受托人因委托人的原因對第三人不履行義務,受托人應當向第三人披露委托人,第三人因此可以選擇受托人或者委托人作為相對人主張其權利,但第三人不得變更選定的相對人。

     委托人行使受托人對第三人的權利的,第三人可以向委托人主張其對受托人的抗辯。第三人選定委托人作為其相對人的,委托人可以向第三人主張其對受托人的抗辯以及受托人對第三人的抗辯。

     第四百零四條 受托人處理委托事務取得的財產,應當轉交給委托人。

     第四百零五條 受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬。因不可歸責于受托人的事由,委托合同解除或者委托事務不能完成的,委托人應當向受托人支付相應的報酬。當事人另有約定的,按照其約定。

     二、委托合同的種類

     1、特別委托和概括委托 根據受托人的權限范圍,委托合同可以分為特別委托和概括委托。特別委托是指委托人特別委托受托人處理一項或數項事務的委托;概括委托是指委托人委托受托人處理一切事務的委托。關于特別委托和概括委托,《合同法》第三百九十七條作了明確規定:“委托人可以特別委托受托人處理一項或數項事務,也可以概括委托受托人處理一切事務。”

     2、單獨委托和共同委托 根據受托人的人數,委托合同可以分為單獨委托和共同委托。單獨委托是指受托人為一人的委托;共同委托是指受托人為兩人以上的委托。關于共同委托,《合同法》第四百零九條規定:“兩個以上的受托人共同處理委托事務的,對委托人承擔連帶責任。”

     3、直接委托和轉委托 根據受托人產生的不同,委托合同可以分為直接委托和轉委托。直接委托是指由委托人直接選任受托人的委托;轉委托是指受托人為委托人再選任受托人的委托。受托人為委托人進行轉委托,除緊急情況下受托人為維護委托人的利益而需要轉委托的以外,應當征得委托人的同意。關于轉委托,《合同法》第四百條明確規定:“經委托人同意,受托人可以轉委托。轉委托經同意的,委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人,受托人僅就第三人選任及其對第三人的指示承擔責任。轉委托未經同意的,受托人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任,但在緊急情況下受托人為維護委托人的利益需要轉委托的除外。”

     三、簽訂委托合同的注意事項

     1、在委托合同中,應對委托事務的基本信息進行準確、詳細約定,尤其是委托事務的具體要求,以確保受托人能夠很好地完成委托事務,同時受托人必須在委托人授權范圍內進行活動,如果受托人超越權限給委托人造成損失的,應當賠償損失或委托人減少其相應的報酬。沒有經委托人指示,受托人不得擅自改變委托事務,更不能將辦理委托事務所產生的利益據為己有。

     2、受托人損害賠償、委托合同若是有償的,因受托人的過錯給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。但是,因委托人自己指示不當或其他過錯致使受托人遭受不應有損失的,該損失由委托人自行承擔。委托合同若是無償的,因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。

     3、委托合同之報酬。委托合同如果是有償的,應在合同中對于報酬的支付時間、支付方式等進行明確的約定。

     以上就是關于簽訂委托合同注意事項有哪些的相關內容,從上面的內容我們可以知道委托合同約定的委托事項必須明確,以便受托人能很好的完成委托任務。

     
   •  委托合同是委托方與受托方簽訂的關于委托事項的有關協議。那么委托合同的種類有哪些?委托合同糾紛管轄地如何選擇?

     一、委托合同的種類

     1、特別委托和概括委托 根據受托人的權限范圍,委托合同可以分為特別委托和概括委托。特別委托是指委托人特別委托受托人處理一項或數項事務的委托;概括委托是指委托人委托受托人處理一切事務的委托。關于特別委托和概括委托,《合同法》第三百九十七條作了明確規定:“委托人可以特別委托受托人處理一項或數項事務,也可以概括委托受托人處理一切事務。”

     2、單獨委托和共同委托 根據受托人的人數,委托合同可以分為單獨委托和共同委托。單獨委托是指受托人為一人的委托;共同委托是指受托人為兩人以上的委托。關于共同委托,《合同法》第四百零九條規定:“兩個以上的受托人共同處理委托事務的,對委托人承擔連帶責任。”

     3、直接委托和轉委托 根據受托人產生的不同,委托合同可以分為直接委托和轉委托。直接委托是指由委托人直接選任受托人的委托;轉委托是指受托人為委托人再選任受托人的委托。受托人為委托人進行轉委托,除緊急情況下受托人為維護委托人的利益而需要轉委托的以外,應當征得委托人的同意。關于轉委托,《合同法》第四百條明確規定:“經委托人同意,受托人可以轉委托。轉委托經同意的,委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人,受托人僅就第三人選任及其對第三人的指示承擔責任。轉委托未經同意的,受托人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任,但在緊急情況下受托人為維護委托人的利益需要轉委托的除外。”

     二、委托合同的法律規定

     第三百九十六條 委托合同是委托人和受托人約定,由受托人處理委托人事務的合同。

     第三百九十七條 委托人可以特別委托受托人處理一項或者數項事務,也可以概括委托受托人處理一切事務。

     第三百九十八條 委托人應當預付處理委托事務的費用。受托人為處理委托事務墊付的必要費用,委托人應當償還該費用及其利息。

     第三百九十九條 受托人應當按照委托人的指示處理委托事務。需要變更委托人指示的,應當經委托人同意;因情況緊急,難以和委托人取得聯系的,受托人應當妥善處理委托事務,但事后應當將該情況及時報告委托人。

     第四百條 受托人應當親自處理委托事務。經委托人同意,受托人可以轉委托。轉委托經同意的,委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人,受托人僅就 第三人的選任及其對第三人的指示承擔責任。轉委托未經同意的,受托人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任,但在緊 急情況下受托人為維護委托人的利益需要轉委托的除外。

     第四百零二條 受托人以自己的名義,在委托人的授權范圍內與第三人訂立的合同,第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關系的,該合同直接約束委托人和第三人,但有確切證據證明該合同只約束受托人和第三人的除外。

     第四百零三條 受托人以自己的名義與第三人訂立合同時,第三人不知道受托人與委托人之間的代理關系的,受托人因第三人的原因對委托人不履行義 務,受托人應當向委托人披露第三人,委托人因此可以行使受托人對第三人的權利,但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外。

     受托人因委托人的原因對第三人不履行義務,受托人應當向第三人披露委托人,第三人因此可以選擇受托人或者委托人作為相對人主張其權利,但第三人不得變更選定的相對人。

     委托人行使受托人對第三人的權利的,第三人可以向委托人主張其對受托人的抗辯。第三人選定委托人作為其相對人的,委托人可以向第三人主張其對受托人的抗辯以及受托人對第三人的抗辯。

     第四百零四條 受托人處理委托事務取得的財產,應當轉交給委托人。

     第四百零五條 受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬。因不可歸責于受托人的事由,委托合同解除或者委托事務不能完成的,委托人應當向受托人支付相應的報酬。當事人另有約定的,按照其約定。

     三、委托合同糾紛管轄地

     依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條第二款規定:“對法人或者其他組織提起的民事訴訟,由被告住所地人民法院管轄”;

     第二十四條規定:“因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄”.

     以上就是關于委托合同糾紛管轄地如何選擇的有關內容,從上面的內容我們可以知道因委托合同發生的糾紛由合同履行地或被告住所地法院管轄。

     
   •  受委托人在處置委托人委托事務時,造成委托人損失的,應承擔賠償責任。委托合同分有償委托合同和無償委托合同兩種。賠償責任也依委托合同的形式不同而有所區別。

     《合同法》第四百零六條規定“有償的委托合同,因受委托人的過錯給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償。無償的委托合同,受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。”

     兩種不同形式的委托合同的賠償要求是不同的,有償委托合同,因其委托人支付了報酬而要求只要是因受委托人的原因致委托人的利益受到損失,委托人都可以要求受委托人的賠償,而無償的委托合同,必須是受委托人的故意或重大過失造成委托人損失,委托人才能要求賠償。

     《合同法》第四百零六條第二項還規定了“受委托人超越權限給委托人造成損失的,應當賠損失。”這種情況不管是有償委托或者無償委托,只要是超越權限造成的委托人的損失,受委托人都應當承擔賠償責任。賠償的數額,應在合同中約定。《合同法》第四百零九條規定“兩個以上的受托人共同處理委托事務的,對委托人承擔連帶責任。”

    推薦閱讀:合同糾紛賠償 合同違約賠償

     
   •  我們知道,委托合同是受托人為委托人做事,那么委托合同的受托人或委托人中一方想要解除合同的該怎么辦?解除委托合同應注意什么事項?

     一、委托合同的概念

     委托合同是指受托人為委托人辦理委托事務,委托人支付約定報酬或不支付報酬的合同。其特征有:委托合同是典型的勞務合同;受托人以委托人的費用辦理委托事務;委托合同具有人身性質,以當事人之間相互信任為前提;

     委托合同既可以是有償合同,也可以是無償合同;委托合同是諾成的、雙務的合同。委托合同又稱委任合同,是指委托人和受托人約定,由受托人處理委托事務的合同。

     二、委托合同解除是怎么規定的

     委托合同是以當事人之間的信任關系為基礎的,而信任關系屬于主觀信念的范疇,具有主觀任意性,沒有確定的規格和限制。

     如果當事人在信任問題上產生疑問或者動搖,即使強行維持雙方之間的委托關系,也勢必會影響委托合同訂立目的的實現。因此我國合同法規定,委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。

     任意解除權的適用范圍

     一般認為《合同法》第232條:不定期租賃合同規定了雙方的任意解除權;第268條承攬合同規定了定作人的任意解除權;

     第308條貨運合同規定了托運人的任意解除權;

     第410條委托合同規定了雙方的任意解除權。

     故委托合同的委托人和受托人都擁有任意解除權。

     三、解除委托合同應注意什么

     1、解除合同應該明示通知對方

     當事人合同解除權的行使,應以明示的方法通知他方,該通知自到達對方當事人時生效。合同當事人的一方有數人的,該項意思表示應由其全體或向其全體作出。同時,解除合同的通知一旦生效后不可撤銷。

     2、委托合同解除的效力

     在委托人或受托人一方為數人的情況下,數人中的部分人解除合同,其解除的效力是否及于其他人?這應區分不同情況判斷:若委托事務依其性質是不可分割的,那么部分人的解除對其他人也應有效。在委托事務可分割執行的場合,各當事人解除合同的行為獨立地發生效力,其他當事人之間的委托關系繼續存在,不受影響。

     3、委托合同的任意解除權

     委托合同的任意解除權是否可由雙方當事人通過特別約定加以限制或者排除?雖無明文規定,通常從尊重當事人意思自治的角度出發,對此應做肯定的回答。

     不過當事人依據《合同法》第95條到第102條的規定解除合同的權利仍然存在。此外,若在委托事務的處理過程中發生當初未曾料到的情事變更,使得對任意解除權的限制或排除條款顯失公平的,這樣的約定是可撤銷的。在委托事務已經處理完畢的情況下,任何一方不得再行使解除權。

     4、委托合同解除不當的賠償責任

     當事人一方在不利于另一方當事人的情形下終止委托合同時,應對因此而給雙方當事人造成的損失承擔賠償責任。因解除委托合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失。“不可歸責于該當事人的事由”,是指不可歸責于解除合同一方當事人的事由。

     即只要解除合同一方對合同的解除沒有過錯,那么他就不對對方當事人的損失負責,而無論合同的解除是否應歸咎于對方當事人或第三人或外在的不可抗力。

     以上就是關于委托合同解除是怎么規定的的相關內容。委托人和受托人都有任意解除權,可以隨時解除委托,但要注意解除時必須要明確通知被解除方。

     
   •  合同簽定之后并不是沒有變數的,如果當事人雙方對合同相關協議不滿的,或者后來相關協議對自身利益有所損害,難道還有必要按照合同約定的來嗎?所以就可以申請委托合同的解除。

     一、委托合同的解除要注意什么

     在委托合同中,當事人雙方即委托人或者受托人均享有任意解除權,均可以隨時解除委托合同。這主要是因為委托合同是以當事人之間的關系為基礎的,而信任關系屬于主觀信念的范疇,具有主觀任意性,沒有確定的規格和限制。如果當事人在信任問題上產生疑問或者動搖,即使強維持雙方之間的委托關系,也勢必會影響委托合同訂立目的的實現。因此,《合同法》規定:委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。委托合同是以雙方信任為存在的條件,如果一方不守信用,失信于另一方,繼續履行合同已無必要,法律賦予了雙方當事人的權利,即只要一方想終止合同,就可以隨時解除合同,而且不須有任何的理由。1.委托人可以隨時撤銷委托。如果互相沒有信任或者已不再需要辦理委托的事項,委托人即可單方解除委托合同,無須征得受托人的同意即可發生效力。但是受托人可以要求委托人賠償相應的損失。2.受托人可以隨時辭去委托。委托合同的成立,既需要委托人對受托人的了解和信任,也需要受托人對委托人的信任。如果受托人不愿意辦理受委托的事務,受托人無須表明任何理由,即可解除合同。

     二、相關法律依據

     合同的解除和終止第八條甲、乙方雙方可以協商一致解除本合同。第九條本合同解除時,本合同的權利義務同時終止。第十條合同的權利義務終止后,甲方、乙方應當遵循誠實信用原則,對資金進行清算,并履行通知、協助、保密等義務。第四章違約責任第十一條乙方在合同有效期內及合同終止后,泄露資金操作策略或財務問題,致使甲方遭受損失的,甲方有權要求委托方承擔相應的法律責任。第十二條乙方在合同履行期限屆滿未按合同約定向甲方返還資金(期初金額+盈利-虧損-管理費用),除應向甲方返還資金外,還應從應付日起按每日10%另行支付違約金。

     三、委托合同的含義

     委托合同是以當事人之間的信任關系為基礎的,如果當事人在信任問題上產生疑問或者動搖,強行維持雙方之間的委托關系,勢必會影響委托合同訂立目的的實現。因此我國法律賦予了委托合同當事人任意解除權。

     以上就是關于委托合同的解除要注意什么的相關內容。人是有思想的高級動物,世界是運動的,沒有一成不變的事物,人的思想也要隨著時代的變化而發展變化。具體情況具體分析,一切以時間地點條件為轉移,不能犯傻。

     
   •  在有些時候,我們會因為身體抽不開空,但卻不得不辦一件事時,可能就會委托他人幫忙辦理,著是不是委托合同呢?那什么是居間合同,對于居間合同和委托合同之間,有什么相同點和不一樣的地方?

     一、居間合同和委托合同的區別

     1、居間合同的居間人不是合同的當事人;委托合同中,受托人代表委托人行事,在受托人以自己名義簽訂合同時,受托人成為合同的當事人;

     2、居間合同以有償為原則,委托合同則可以是有償的,也可以是無償的;

     3、居間人從事服務的范圍限于為他人報告訂立合同的機會或作為他人訂立合同的媒介;委托合同的內容則為他人處理一定事務,事務可以是法律行為也可以是事實行為,但以該行為不違法,不違反社會公益為限。

     二、委托合同的含義

     委托合同是指受托人為委托人辦理委托事務,委托人支付約定報酬或不支付報酬的合同。其特征有:委托合同是典型的勞務合同;受托人以委托人的費用辦理委托事務;委托合同具有人身性質,以當事人之間相互信任為前提。

     委托合同既可以是有償合同,也可以是無償合同;委托合同是諾成的、雙務的合同。委托合同又稱委任合同,是指委托人和受托人約定,由受托人處理委托事務的合同。

     三、居間合同的內容

     居間合同,是指居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務,委托人支付報酬的合同。在民法理論上,居間合同又稱為中介合同或者中介服務合同。

     向他方報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務的一方為居間人,接受他方所提供的訂約機會并支付報酬的一方為委托人。

     通過以上資料,你知道委托合同與居間合同有什么不同了嗎?其實,對于居間合同,是指居間人充當媒介,向委托人和第三人提高訂立合同的服務,但本人卻不實際參與。

     
   •  委托書公證是公證機構根據自然人、法人或者其他組織的申請,依法證明其授權他人以自己的名義實施法律行為的意思表示的真實性、合法性的活動。那么辦理委托書公證的注意事項有哪些呢?委托書公證的費用怎么收取

     一、辦理委托書公證的注意事項

     1、未成年子女出國旅游,父母共同委托其他人帶子女出國或父母一方委托另一方帶子女出國的,應提供父母的結婚證、子女的出生醫學證明。

     2、委托訴訟的,應提交涉及訴訟的合同、協議或法院的立案通知書。

     3、委托領取失業保險金的,應提交委托人工行、農行、建行或中行的銀行卡或存折。

     4、委托購買房屋的,應提交擬購買房屋的詳細地址。

     5、辦理委托公證,應向委托人住所地或委托行為發生地的公證處辦理。

     6、無行為能力人不能實施委托行為,限制行為能力人實施委托行為,須經其監護人同意方為有效。

     7、委托是與人身有密切聯系的法律行為,因此必須由委托人親自到公證處辦理公證,不得委托他人代為辦理。如有特殊情況(如行走不變、患重病等)可向公證處提出申請,由公證處選派公證員到其住所地辦理公證。

     二、委托書公證的費用怎么收取

     公證收費標準如下:(價格單位:元)

     1、證明出生、生存、死亡、身份、經歷、學歷、國籍、婚姻狀況、親屬關系、未受(受過)刑事處分 80

     2、證明法人和其它組織的資格、資信500

     3、證明不可抗力事件400

     4、證據保全:

     (1)證人、證言書證保全200400

     (2)聲像資料、電腦軟件保全800

     (3)物的保全:不動產, 其它物證保全1000

     (4)侵權行為和事實證據保1000

     5、票據拒絕證書400

     6、證明知識產權的享有、轉讓、使用許可500

     7、證明法人或其它組織的授權委托書、公司章程、會議決議、其它法律文書其它有法律意義的文書500100

     以上就是關于“委托書公證的費用怎么收取”等相關法律知識。這里小編提醒一下大家,辦理委托書公證需要提供齊全的資料,避免跑空路。

     
   簽訂委托合同注意事項有哪些相關視頻 更多>>
   • 合同簽完了還能反悔嗎
    2019-06-27 合同法 播放:1008
   • 辦了房產證合同就收回了嗎
    2019-05-10 合同法 播放:1544
   • 代理制合同扣稅標準
    2019-05-07 合同法 播放:776
   簽訂委托合同注意事項有哪些相關語音問答 更多>>
   簽訂委托合同注意事項有哪些相關專題
   簽訂委托合同注意事項有哪些相關問答專輯

   15

   15年的中國在線法律服務品牌

   中國放心的互聯網法律服務平臺

   82

   覆蓋82個法律專業領域

   站內法律專業領域覆蓋面廣

   1,000,000

   每天為全國近100萬互聯網用戶

   提供各種類型法律知識查詢服務

   我是公眾

   有法律問題?直接發布咨詢
   (不限時間,律師在線,有問必答)

   我是律師

   400-678-1488
   (服務時間:周一至周日 8:00-21:00)

   關于法律快車

   法律快車版權所有 2005-2019 粵ICP備10231287號-5 粵公網安備 44010602002222號 增值電信業務經營許可證(ICP證)粵B2-20100586

   甘肃快三平台甘肃快三主页甘肃快三网站甘肃快三官网甘肃快三娱乐 3333338722.com | 883399l.com | www.1388707.com | vvv444000.com | www.55070t.com | 55331cc.com | www.99677m.com | 1770g.com | www.290038.com | www.08057777.com | 9694.com | www.04500w.com | www.85770n.com | www.50052e.com | www.c155b.com | 6389997.com | www.80jsjs.com | yhc998.com | www.73166j.com | www.892558.com | 64111r.com | www.0636777.com | pj88hh.com | www.64141.com | www.25288v.com | hg999333y.com | www.28850.com | zhcpmm.com | www.271901.com | www.dzcp1111.com | 30007f.com | www.544669.com | www.68277999.com | 019666.com | www.sjgc2.com | www.xpj1507.com | hg0266.com | www.07163n.com | www.4318q.com | 1665rr.com | www.0601q.com | www.ag6969.com | 89892vv.com | www.2234.so | hg999333c.com | 88992007.com | www.55676f.com | www.yh77707.com | 88775002.com | www.vns18158.com | www.p34888.com | www.ya002.com | 1077uu.com | www.716726.com | www.jxcp1111.com | 1389aa.com | 377633.com | www.55717k.com | www.365uu6.com | r72227.com | www.04567v.com | 00048p.com | www.047788.com | www.60886p.com | 4546vip3.com | v2894.com | www.80065l.com | swin10.com | www.yc7701.com | www.pj3608.com | 777hg555.com | hg088.cc | www.33ttz.com | www.2492.cc | 983888u.com | www.347918.com | www.4521p.com | www.1869v.com | ben6.com | www.619477.com | www.8889yh.com | www.a2a000.cc | 7394444.com | www.085wy.com | www.daf005.com | le888g.com | 338050.com | www.5086h.com | www.808888g.com | 2846u.com | 70661.com | www.978931.com | www.04567d.com | www.zun171.com | 66150.com | www.866546.com | www.848777e.com | www.js885588.com | 1389jj.com | www.694050.com | www.8889yh.com | www.518836.com | 10524.com | www.5856857.com | qy8.com | www.cszb6.com | www.jinsha51.com | shunying9.com | www.26878h.com | www.bfcaip.am | www.a1a333.cc | js26311.com | www.398518.com | www.7920a.com | www.6623u.com | 655660000.com | ule607.com | www.ya828.com | www.suncity112.com | 8052.am | 2172226.com | 16690055.com | www.3552c.com | www.4078m.com | www.330099i.com | 09780.com | 9420e.com | www.976516.com | www.38200o.com | 4167a.com | www.50732l.com | www.99113o.com | www.v3304.com | 11ee8332.com | 15n15.net | www.083026.com | www.36788m.com | www.06bet8.com | www.yh28826.com | 2535a.com | 7720s.net | 3258h.com | www.qbwc4.com | www.2544g6.com | www.cr3456.com | 79794858.com | 4288r.com | 38244w.com | www.560231.com | www.0601i.com | www.98698x.com | www.95660002l.com | 1005766.com | 3467d.cc | 3730.com | 20550370.com | www.364242.com | www.81520l.com | www.06820k.com | www.660tk.com | www.664848.com | yhshanghai.vip | 56560524.com | 61789t.com | www.256238.com | www.3552m.com | www.cc4625.com | www.baifucaipiao.com | www.0709.com | www.4446358.com | 9103jj.com | 000000oe.cn | wnsr8803.com | 08778a.com | 99567j.com | www.745126.com | www.39500x.com | www.qiji222.com | www.bwinyz45.com | www.i948i.com | www.msc269.com | www.80689.com | amjsc05.com | bwin8aa.com | 7555l.com | 01234p.com | 3131d.cc | www.901527.com | www.32123x.com | www.4563.am | www.dzj0666.com | www.849999c.com | www.y2205.com | www.653504.com | 55ff8331.com | 9949f.com | 4488x.com | yzyz02.com | amam8.com | 20550370.com | vns335588.com | www.085366.com | www.687829.com | www.hm3666.com | www.9356j.com | www.283826.com | www.hg1115.com | www.4546800.com | www.s80288.com | www.8860tt.com | www.751pk10.com | www.k1235.com | www.10870.com | www.333089.com | www.56520y.com | www.69229.com | www.ou95990.com | 5429u.com | 2535hd.com | 923720.com | 2698j.com | 3156qqq.com | 33115q.com | 3122ll.com | 3225c.com | 51200nn.com | 2543002.com | u3144.com | 0033b.cc | www.a1a111.cc | www.789.lfjdg.top | www.hg05567.com | www.s8866.com | www.757xpj.com | www.365635.com | www.hg62228.com | www.3459j.com | www.y8867.com | www.g1137.com | www.betwd2.com | www.4512x.com | www.79500l.com | www.sb5508.com | www.00778c.com | www.99552ii.com | www.3a002.com | www.39500hh.com | www.7793c.com | www.950665.com | www.652861.com | www.330865.com | www.136031.com | 67877e.com | xpj677z.com | 6150v.com | 44077n.com | 67890rrr.com | 2544b9.com | www.pj57777.com | www.h7788g.com | www.48123.hk | www.35252t.com | www.57800x.com | www.js57788.com | www.97655m.com | www.hx1184.com | www.500763.com | 37111u.com | 08820099com | 762222.com | v5429.com | feicai0979.com | www.830678.com | www.hg2020f.com | www.hjcp111.com | www.9911331.com | www.78919e.com | www.9356g.com | www.599049.com | 91019w.com | 2685js.com | 3656uu.com | 2535hd.com | www.44220151.com | www.998948.com | www.69567r.com | www.81678j.com | www.818807.com | xmhouse.com | 3679cc.com | uu7742.com | 87578.com | www.hg1787.com | www.dzj0666.com | www.3797733.com | www.cf9906.com | 3616.com | 53206666.com | 8901x.com | www.31896000.com | www.sha0077.com | www.dy910.com | www.936336.com | pj1314520.com | 5622d.com | 4858xianlu.com | www.700y.com | www.42msxfpt5.com | www.06820v.com | www.55717w.com | www.07hc.com | pj90856.com | 7893w08.com | 3225a.com | www.00618r.com | www.55526b.com | www.3421h.com | www.dfyk3.com | 20176699.com | 1229.org | www.vv2649.com | www.57800b.com | www.77802j.com | www.022184.com | blr365365.com | 131p.net | www.25288y.com | www.57800t.com | www.9818v.cc | 883399r.com | 305225.com | www.pj444222.com | www.4963j.com | www.ihg5566.com | www.822138.com | 500000511.com | 4405.com | www.3643b.com | www.4996fj.com | www.064wy.com | 8294w.com | 00005858.com | www.600kk.com | www.x999678.com | www.377615.com | 3379j.com | www.38200x.com | www.8473l.com | www.hjin4.com | 89777v.com | 44488s.com | www.5360.com | www.781566.com | 5787.cc | 22883w.com | www.901148.com | www.669by.com | 5369i.com | k2554.com | www.2945k.com | www.6611f.cc | 505-jc.com | 365vip07.win | www.5446oo.com | www.959551.com | mm99922.com | www.9374h.com | www.45598u.com | www.671075.com | b4116.com | 168cp-o.com | www.125345.com | www.86333b.com | www.490780.com | 3778gg.com | www.609494.com | www.68689k.com | 61789v.com | xpj8118.com | www.8473c.com | www.968566.com | 474.com | www.hg5600.com | www.206269.com | 21866b.com | 131e.net | www.pjgw55.com | www.202812.com | 103boo.com | www.2266601.com | www.qilc2.com | 0198855.com | www.www-9644.com | www.3552a.com | pj1007.com | www.p7890.com | www.39500hh.com | 1665j.com | www.3643b.com | www.dy310.com | oo44442.com | www.mgm006.com | www.8582vv.com | k08199.com | www.hg62228.com | www.6613622.com | 5003w.com | www.87680m.com | www.aobo195.com | 566670044.com | www.56569.com | www.60007b.com | 7599xx.com | www.73999u.com | hg873.com | www.a526688.com | www.338053.com | 2805y.com | www.91779.com | 9737tt.me | www.00396.com | www.68993279.com | 3938pp.com | www.hg8247.com | www.995684.com | kbv8832.com | www.8313d.com | 1466b.com | www.vtm005.com | www.36580000.com | hay9256.com | www.46678.com | www.725106.com | aobo12.com | www.30350v.com | 4880o.com | www.142336.com | www.kc19.com | hwcp4444.com | www.78680c.com | biying920vip.com | www.111358.com | www.671566.com | 6830dd.com | www.yh6699.bet | 3189uu.com | www.339788.com | www.371957.com | www.68666y.com | www.16878v.com | 779644.com | www.5099mm.com | 66223885.com | www.2233288.com | www.665773.com | 80188u.com | www.9994331.com | 线路1005.com | www.774567.com | www.755860.com | 1077pp.com | www.224975.com | dzjcp.com | www.7225v.com | 0419n.com | www.hg8875.com | www.78949i.com | www.3615004.com | www.zc35.com | 139973.com | www.39500n.com | 9485666.com | www.63568.com | 4052mm.com | www.91779t.com | yg7777.com | www.4963dd.com | 65005v.com | www.swty566.com | 56988i.vip | www.554msc.com | 97297h.com | www.7893800.com | www.503990.com | www.yinhecc00.com | www.892070.com | www.1869j.com | www.fo03.com | 7811g.com | www.ywzuqiu.com | 3018kk.com | www.977hf.com | kk3385.com | www.9818.cc | ca3055.com | www.ybao5.com | 54443h.com | www.hy5503.com | www.4123ll.com | www.810523.com | www.333222x.com | www.608115.com | www.7380m.com | www.366746.com | www.hg015.com | www.135785.com | www.dy1166.com | 937004.com | www.289333.com | 609906.com | www.rg666.com | 3202h.com | www.630269.com | 4508ii.com | www.96756.com | 45637b.com | www.9149q.com | www.81866a.com | www.666405.com | www.pj9723.com | c.kuktt.cn | www.zte222.com | 12742w.com | www.32031w.com | 22296zt.com | www.61655n.com | ylzz366.com | www.599734.com | www.hg958a.com | 8790b.com | www.0661777.com | 88883501.com | www.7714g.com | 8036z.com | www.621481.com | www.g32365.com | 2649bb.com | www.4058zz.com | 57157.com | www.00840j.com | www.6491q.com | www.35155o.com | www.i7793.com | 4270ee.com | www.36586666.com | www.1869j.com | www.138017.com | www.934498.com | 78666j.com | www.yh7774.com | www.cp3.mobi | 18775i.com | www.5309678.com | 80892m.com | www.959320.com | zb152.com | www.966083.com | 538vns.cc | www.13434c.com | www.8520t.com | www.51515b.com | www.xy048.com | 4590q.com | www.33gpc.com | www.6605889.com | 9030i.com | www.4331w.com | www.215566.com | zz2205.com | www.06820a.com | bet577n.com | 9955vn77.com | www.zx5551.com | 11472222.com | www.82676.com | www.09569r.com | 5802cc.com | www.js00868.com | www.js80288.com | nf6655.com | www.772063.com | 6594ee.com | vn258.com | www.8866kcd.com | laohu88.vip | 500000796.com | www.xpj816.com | www.86611n.com | 0208aa.com | www.32031f.com | rr1331.com | 990cz.com | www.4520066.com | www.477745.com | 11452288.com | www.81233r.com | www.335949.com | ddh5154.com | www.le520.com | www.444202.com | 40033i.com | www.565516.com | www.1064a.com | zhcp99.com | 6137w.net | www.234567.pw | www.65358.com | 97618w.com | www.2350i.com | www.sb5542.com | yhxinjiang.vip | www.196148.com | www.pj1308.com | www.hg2239.net | 7u3777.com | www.99677l.com | www.bet365609.com | 93777.com | www.7886268.com | www.7111n.com | 112o.net | www.11ttz.com | www.181678.com | 4289h.com | www.754880.com | www.7415t.com | ly88888824.com | 39966.com | www.25688i.com | www.606881.com | 4255www.com | www.463552.com | www.420086.com | www.js507713.com | hg128.xyz | www.hx6600.com | www.28000t.com | 3434a.com | 78119900.com | www.7793t.com | www.t9478.com | 2767y.com | qcloud.com | www.55228d.com | www.123588.com | 4023z.com | 5856mmm.com | www.36788y.com | www.76773.com | 3222x.cc | 35252l.com | www.5095n.com | www.79500g.com | pjanhui.com | 56728.com | www.c5235.com | www.j69096.com | www.vns82222.com | 4488qq.com | www.225779.com | www.1764h.com | www.vn95500.com | 2141100.com | 6245c.com | www.3478j.cc | www.57800z.com | www.hg77009.com | uu01234.com | 1665ll.com | www.52072c.com | www.ly09.com | www.333222c.com | 3807jj.com | www.90848a.com | www.888888yl.com | www.006357.com | www.6033i.com | h444000.com | www.103380.com | www.9646l.com | www.2y929.com | www.ylg777555.com | 2566h2.com | 32424f.com | www.51515x.com | www.89599m.com | www.2288098.com | 3522hh.com | 748557.com | www.711414.com | www.089638.com | www.hhvip87.com | www.518hwx.com | 67890o.com | 38648mm.cc | www.610560.com | www.2418r.com | www.rycp157.com | www.bwin599.com | u2490.com | 888898.cc | www.371951.com | www.95222w.com | www.vns6603.com | www.gf8118.com | 9101901.com | p61653.com | 8827xx.com | www.995771.com | www.h6610.com | www.27363m.com | www.3658766.com | 80060303.com | 495.cc | 69990g.com | www.605366.com | www.517145.com | www.9170107.com | www.236js.com | 6403l.com | js7001.com | www.637012.com | www.hg5985.com | www.tyc2633.com | www.1423guo.com | 2355h.com | 566777.com | hr1811.com | 1607.com | www.825126.com | www.99788l.com | www.60886w.com | www.85857i.com | www.ylg29.com | www.0882389.com | vip1524.com | 983888f.com | 22883.com | ww3822.com | www.711448.com | www.12656.cc | www.vn888567.cc | www.955744.com | www.2945n.com | www.982333.com | www.546004.com | 3178z.com | bs78933.com | 47470524.com | 88894m.com | 1319996.com | 25511.com | www.510570.com | www.3126i.com | www.2222bj.com | www.jsdc9333.com | www.hg8rr.com | www.boao555.com | www.692008.com | www.2846g.com | www.ks299.com | 081792.com | heji256.com | hm0282.com | 881133xl.com | zhifu158.netqm118.cn | 1483nn.com | 1cp2.com | www.90305a.com | www.452802.com | www.938625.com | www.5091r.com | www.50788p.com | www.55545w.com | www.4102q.com | www.7225l.com | www.00772f.com | www.q3065.com | www.998855r.com | www.567137.com | www.766577.com | www.733400.com | www.hg3626.com | www.1010160.com | www.66am4455.com | www.8344567.com | www.6491r.com | www.hhhggg.com | 55295zz.com | 20779966.com | www.a1a777.cc | www.4759qq.com | www.50061b.com | www.817558.com | www.32126l.net | www.he0033.com | www.hg0095.com | www.00829z.com | www.88807r.com | www.22401.com | www.hg10979.com | www.xpj98k.com | www.44477222.com | www.142058.com | www.24suncity.com | www.xpj0028.com | www.555507.com | www.hg7938.com | www.312288a.com | www.i4042.com | www.9cai.com | www.316088.com | www.06820s.com | www.2997772.com | www.495.bb | www.yh68073.com | www.78949p.com | www.50233.cc | www.tcsj.com | www.610026.com | www.178339.com | 54549955.com | 3822c.com | 99151q.com | 444000kk.com | 4036222.com | 68228v.com | 081736.com | www.1115xj.com | www.777444g.com | www.10ff8.com | www.amvip111.com | www.c7205.com | www.4196x.com | www.8577.com | www.wd05.cc | www.7782c.com | www.965176.com | www.557031.com | 99988807.com | 5168dd.cc | 5647t.com | 82365u.com | 76886t.com | www.56733w.com | www.9996dd.com | www.ibm888.net | www.5446uu.com | www.56011w.com | www.77802y.com | www.ck6587.com | www.188737.com | 5077666.com | blmdc6.com | 9506n.com | x86400.com | www.4972pp.com | www.888345.com | www.55070k.com | www.961826.com | www.055aa.cc | www.319075.com | mgm.com | c45638.com | 11kk8331.com | www.df997.com | www.vns9n9.com | www.4963hh.com | www.win1231.com | www.371v.cc | www.082965.com | 9649.com | 3614v.com | 4637700.com | www.mt2888.com | www.4694t.com | www.4833022.com | www.csgc4.com | 8547ww.com | 8668yh.com | dzhcp6.com | www.pjbeijing.com | www.hg7624.com | www.565636.com | www.21202z.com | www.303861.com | h7454.com | 61328800.com | www.456589.com | www.55526z.com | www.f98478.com | www.942677.com | 98955i.com | l21148com | 9895x.com | www.cjycp55.com | www.hg8ll.com | www.51331d.com | www.178993.com | dd44d.net | 3189f.com | www.836666e.com | www.7225y.com | www.5522m.cc | 5443m.com | 444000aa.com | www.b3656.com | www.789q.com | www.xj456789.com | www.399210.com | 15856v.com | 20611.net | www.js77777.com | www.490805.com | www.gyfc0.com | 3242w.com | 6261h.com | www.tyc600.com | www.9961331.com | www.2350c.com | 1331cc.com | 20739455.com | www.6403nn.com | www.91779v.com | www.868216.com | js66661.com | 9995u.cc | www.7099666.com | www.99094c.com | www.506792.com | 2012vip.com | 28824i.com | www.5049b.com | www.12455q.com | js75ff.com | 78115577.com | www.js50333.cc | www.y0291.com | www.766352.com | 1634n.com | www.8520u.com | www.000clf.com | www.99340.cc | a3410.com | 9995x.cc | www.444230.com | www.yh66266.com | jdfschool.com | 455yh.com | www.701556.com | www.997745.com | 11989v.com | 22299dd.com | www.tm003.cc | www.181442.com | bet365vip.com | 9101901.com | www.86778.com | www.35918z.com | h4255.com | 39830d.com | www.19019s.com | www.hh8618.com | 4255b.com | www.85770c.com | www.678js777.com | www.505433.com | 3467p.com | www.75499.com | www.98528h.com | 3544u.com | 66458q.com | www.00772n.com | www.602927.com | 53262jj.com | www.aw6789.com | www.15355a.com | 2997701.com | 97297b.com | www.bet63e.com | www.526071.com | 6594bb.com | www.jty449.com | www.00665d.com | ly88888880.com | www.vns918.com | www.rrqp111.com | fhcp127.com | 2355q.com | www.10hga.com | www.607265.com | 3640p.com | www.119k8.com | www.983jc.com | shen3322.com | www.5566074.com | www.60108y.com | yy080com | www.g1018.com | www.68cc3.com | 38345r.com | www.87680g.com | www.010vip.com | 3379o.com | www.88807i.com | www.3303.com | 6396c.com | www.hg358.com | www.x33789.com | xpj238803.com | www.3657z.com | www.js07678.com | lc99k.com | www.777444k.com | www.80767w.com | y888.com | www.ks1384.com | www.5091h.com | 4880n.com | www.44488807.com | www.756586.com | youfa22.vip | www.8967d.com | www.215463.com | 2381.com | www.588875.com | 预览7779o.cc | www.183ks.com | www.90305c.com | c9.com | www.76568.com | www.718568.com | 8449ee.com | www.38138k.com | 55aa8331.com | www.f50336.com | www.615006.com | 18775y.com | www.ab738.com | www.533081.com | 538.cc | www.166490.com | 19927.com | www.blm599.com | www.wcp6698.com | 22tt8331.com | www.265875.com | 56987ff.com | www.wwwjs6899.com | www.3416q.com | 7605x.com | www.118.ceo | r1429.com | www.75367.com | www.996099.com | df-bet.net | www.3434aaa.com | 5144.net | www.045888.com | www.137101.com | www.c50336.com | www.36166q.com | 2091.com | www.4546700.com | 78666f.com | www.171038.com | www.137103.com | www.341188.com | www.2632d.com | bet3652.com | www.805sun.com | 032656.com | www.5049a.com | 2237hb.com | www.09569b.com | www.901391.com | 8905u.com | www.81233r.com | cais777.com | www.c2894.com |